Wei Sheng Soh

Senior Account Executive
weisheng.soh@finnpartners.com